Az elállás joga

A fogyasztók által a kereskedőkkel kötött szerződések kapcsán a fogyasztók jogairól, valamint más rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól az alábbi linken olvashat:
Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikortól a termékténylegesen is a tulajdonába került, a Fogyasztónak jogában áll elállni jelenszerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését,illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene, mint a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.
A visszaküldött terméket lehetőség szerint hasonlóan becsomagolt állapotban legyen mint amilyen állapotban kiszállításra került(lehetőség szerint visszacsomagolva, minden kellékkel és dokumentummal együtt).
A fizikailag módosult termékek esetében (ütés-, csorbítási vagy karcolási nyomokat viselnek magukon), a cég értékcsökkenési, illetve kártérítési igényével élhet. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Az elállási felmondási nyilatkozatmintát itt találja: LINK. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés (megrendelés) megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Írásban történő elállás esetén, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Társaság nem köteles megtéríteni, valamint a Társaság követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve észszerű költségeinek megtérítését.


A szerződéstől való elállási jog alól kivételt képeznek az alábbiak:

A szolgáltatási szerződések esetén a szolgáltatás teljes befejezte után,amennyiben a szolgáltatás a Vevő előzetes kifejezett engedélyével kezdődöttel, és miután a Vevő visszaigazolta, hogy tudomásul vette, hogy az Eladó általteljesített szolgáltatás esetén el fogja veszíteni az elállási jogát.
Olyan Javak szállítása esetén, melyeket a Vevő által előírt specifikációkszerint állítottak elő vagy nyilvánvalóan személyre szabottak.
A jogszabályok által meghatározott további esetekben.
Az elállási jog gyakorlása
A fogyasztó a Papp Bútorházak Kft.-t a szerződéstől való elállásról e-mailben az [email protected] címen, telefonon a +36-20-321-5045 mobilszámon tájékoztathatja, vagy személyesen a 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5. szám alatti üzletben illetve a 6800 Hódmezóvásárhely, Andrássy út 27. alatti üzletekben teheti meg.


Panaszkezelés

A Papp Bútorházak Kft. elkötelezett amellett, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza lenne a vásárlási szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy azt a „Kapcsolat” menüpont alatt található [email protected] e-mail címre küldheti, vagy jelezheti a +36-20-321-5045 telefonszámon, illetve személyesen a Papp Bútorházak üzletekben. (6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5. vagy 6800Hódmezővásárhely, Andrássy út 27.) A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonos illetve e-mail-ben jelzett panaszát legkésőbb annak beérkezésétőlszámított 30 napon belül kivizsgáljuk, és írásban tájékoztatjuk a megrendelőt avizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A panasz benyújtását követően a Társaság jegyzőkönyvet készít, illetve az illetékesjárási hivatalok teljes körű elérhetőségeit a vásárló rendelkezésére bocsájtja.
A termék átvételét követően annak minőségére vonatkozó panasz eljuttatása éskezelése a fentiekben leírt módon történik, a kivizsgálás érdekében a PappBútorházak Kft. a termék visszajuttatását kérheti a megrendelőtől, a panaszjellegének megfelelő vizsgálatok elvégzéséhez.
A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, továbbá az online vitarendezési platformot az esetleges jogviták rendezésére használhatják.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a fővárosi, vagy a fogyasztóhoz legközelebbeső megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működőbékéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A vásárló a lakhelyéhez legközelebb eső békéltetőtestületi elérhetőségekről azalábbi linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/ illetve http://bekeltetes.hu/
A vásárlási szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Szavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Papp Bútorházak Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen 
vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Papp Bútorházak Kft. nyújtotta. 
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, 
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. 
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított 
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló
97/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján a Papp Bútorházak Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 97/2014. (III.25.) 
Korm. rendelet alapján a forgalmazott termékre a Papp Bútorházak Kft. 12 hónap jótállást vállal. 
A jótállás nem érinti a fogyasztó egyéb törvényből eredő jogait. 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, 
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, 
melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. 

Adattovábbítás

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat a szállítást kezelő személy részére továbbítani.
Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása
A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg
Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk szállítás esetén:
Cégnév: Student Palace Kft.
Cégjegyzék szám:06-09-022478
Adószám: 25467130-1-06
Székhely: 6722 Szeged, Bécsi körút 13/A.

Árak

Az áruházban feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak, melyek az áfát tartalmazzák. 
Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik. 
A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy áruházunkban technikai hiba miatt 
a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár jelenik meg. Ilyen esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett e-mailben megkeressük Önt.
Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek, és az ebből eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.