ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő megnevezése, adatai:

CÉGNÉV:

PAPP BÚTORHÁZAK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A CÉG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE:

PAPP BÚTORHÁZAK Kft.

SZÉKHELY:

HU-6725 Szeged, Teve utca 27.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

06-09-007294

ADÓSZÁM:

12620155-2-06

STATISZTIKAI SZÁMJELE:

12620155-4759-113-06

A CÉG TELEPHELYEI:

HU-6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 6.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 7.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 12.

SZÁMLAVEZETŐ BANK:

Takarékbank Zrt.

HONLAP:

https://www.pappbutorhazak.hu/

E-MAIL CÍM:

[email protected]

TELEFONSZÁM:

06-62-542-165, +36-30-279-1783

KÉPVISELŐI NEVE:

Papp Krisztián Béla ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Papp Tibor ügyvezető (vezető tisztségviselő)

képviselet módja: önálló

FŐTEVÉKENYSÉGE:

TEAOR08’: 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

NINCS

 

I. BEVEZETÉS

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi, melyek a jelen tájékoztató kiadásakor az alábbiak:

ü  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidítéssel GDPR / General Data Protection Regulation) (EGT- vonatkozású szöveg),

ü  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv),

ü  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

ü  Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

ü  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

 

Az EU Rendelet figyelemmel a tagállamok korábbi adatvédelmi gyakorlatára és a korábbi irányelvi szabályozásra az adatvédelmet magasabb szintre emeli. A szabályozás alapvetően az adatkezelés megvalósításával kapcsolatban adatkezelési elveket határoz meg, amelyekhez további, az elveket kibontó szabályokat állapít meg.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az ADATKEZELŐ elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően.

 

A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében ADATKEZELŐNEK minősül.

 

Az Adatvédelmi-kezelési szabályzata tartalmazza a Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat.

 

A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelő adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A részletes Adatvédelmi - Kezelési szabályzat elérhető a Társaság székhelyén/telephelyein megismerésre elérhető minden érintett számára.

 

II. TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be, adatkezelési célok szerint.

1.ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE:

1.    Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

Dr. Szetei Ágnes egyéni vállalkozó

SZÉKHELY:

HU-6728 Szeged Pázsit utca 42. B Ép.

A CÉG TELEPHELYE:

HU-6720 Szeged Kölcsey utca 10. 1 em. 6 ajtó  

STATISZTIKAI SZÁMJELE:

66967871-6920-231-06

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

41648889

ADÓSZÁM:

66967871126

HONLAP:

NINCS

E-MAIL CÍM:

[email protected]

FŐTEVÉKENYSÉGE:

ÖVTJ szerinti megnevezés: 692001

Adószakértés, adó-szaktanácsadás

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

NINCS

 

 

 

1.1. Elektronikus megfigyelő és biztonságtechnikai rendszert üzemeltető, adatfeldolgozó megnevezése (HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. telephelyen):

CÉGNÉV:

PAPP BÚTORHÁZAK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A CÉG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE:

PAPP BÚTORHÁZAK Kft.

SZÉKHELY:

HU-6725 Szeged, Teve utca 27.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

06-09-007294

STATISZTIKAI SZÁMJELE:

12620155-4759-113-06

ADÓSZÁM:

12620155-2-06

A CÉG TELEPHELYEI:

HU-6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 6.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 7.

HU-6720 Szeged, Feketesas utca 27. fszt. 12.

HONLAP:

https://www.pappbutorhazak.hu/

E-MAIL CÍM:

[email protected]

TELEFONSZÁM:

06-62-542-165, +36-30-279-1783

KÉPVISELŐI NEVE:

Papp Krisztián Béla ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Papp Tibor ügyvezető (vezető tisztségviselő)

képviselet módja: önálló

 

1.2. IT tárhely szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

Szalma László Egyéni vállalkozó

SZÉKHELY:

HU-6726 Szeged Bal Fasor 36. Fs. Em. 5 Ajtó

STATISZTIKAI SZÁMJELE:

60349095-6201-231-06

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

20451654

ADÓSZÁM:

60349095-2-26

HONLAP:

NINCS

E-MAIL CÍM:

[email protected]

FŐTEVÉKENYSÉGE:

ÖVTJ szerinti megnevezés: 620101 Egyedi szoftverfejlesztés

EGYÉB TEVÉKENYSÉG/6:

ÖVTJ szerinti megnevezés: 631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

NINCS

 

1.3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

CÉGNÉV:

Magyar Posta Zrt.

SZÉKHELY:

HU-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-10-042463

ADÓSZÁM:

10901232-2-44

HONLAP:

https://www.posta.hu

E-MAIL CÍM:

[email protected]

TELEFONSZÁM:

06-1-767-8282

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ E-MAIL CÍME:

[email protected]

 

 

2.    MINT ÖNÁLLÓ ADATKEZELŐK (CÍZETTEK) MEGNEVEZÉSE:

2.1.       Foglalkozás - egészségügyi szolgáltató (orvos) megbízott megnevezése:

CÉGNÉV:

Dr. Nagy Mária Házi- és Üzemorvosi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

SZÉKHELY:

Hu-6720 Szeged, Takaréktár u. 2.

A CÉG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE:

Dr. Nagy Mária Bt.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

06-06-008493

ADÓSZÁM:

21752850-1-06

HONLAP:

NINCS

STATISZTIKAI SZÁMJELE:

21752850-8621-117-06

E-MAIL CÍM:

[email protected]

TELEFONSZÁM:

06-62-425-622

KÉPVISELŐ NEVE:

dr. Nagy Mária Katalin

ügyvezető (vezető tisztségviselő)

FŐTEVÉKENYSÉGE:

TEAOR 08’: 8621 Általános járóbeteg-ellátás

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

NINCS

 

2.2. Tűz, Baleset, Munkavédelmi megbízott megnevezése:

CÉGNÉV:

P'REGULA Munka-, és Tűzbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság

A CÉG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE:

P'REGULA Kft.

SZÉKHELY:

HU-6800 Hódmezővásárhely, Károlyi utca 9.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

06-09-017759

ADÓSZÁM:

23535888-2-06

HONLAP:

NINCS

E-MAIL CÍM:

[email protected]

TELEFONSZÁM:

+36-20-347-0093

KÉPVISELŐ NEVE:

Papp Gábor Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

NINCS

 

Az Adatkezelő a vele fennálló jog (munka) viszonnyal összefüggésben az alábbi, főbb adatkezeléseket végzi.

q  Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

q  Tagok, tulajdonosok, tisztségviselők adatainak kezelése

q  A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

q  Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok.

q  A munkabalesetek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

q  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a vele fennálló polgári jogi szerződésekkel és szerződő partnereivel összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.

q  Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.

q  Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

q  Kifizetői adatkezelés

q  A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

q  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

 

Az adatkezelő honlapján végzett adatkezelésről jelen tájékoztatóban adunk tájékoztatást.

MUNKAHELYI KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság adatkezelőként gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megteszi mindazon intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi előírások érvényesüléséhez szükségesek.

Társaságunk a 6720 Szeged, Feketesas utca 27. telephelyén megfigyelőrendszert (CCTV= Closed Circuits Television) alkalmaz (napi 24 órás időtartamban), amely képrögzítést (hangot nem) is lehetővé tesz [un. PTZ. (Pan-Tilt-Zoom) nincs alkalmazva], az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme, jogsértések megelőzése, jogsértések észlelése, és a vagyonvédelem céljából ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett képmása (magatartása) is, amit a kamera rögzít. 

Ezen adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és csak másodlagosan az érintett hozzájárulása.

A jogos érdek fenn álltának bemutatása az adatkezelő jogos érdeke, melyet érdekmérlegelési teszt elvégzésével az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatban a jogos érdeken alapuló adat kezelésre tekintettel a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján mutatott be.

Vállalkozásunk jogos érdeke a kamerák működtetése és adatainak rögzítése. Az emberi élet, testi épség, a jogsértések bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

Adatkezelés megfelel a célhoz kötöttség és tisztességes adatkezelés elvének, nem jár az emberi méltóság megsértésével.

Társaságunk a területen (telephelyen) megjelenni kívánó személyek (továbbiakban: érintettek) tájékoztatásának elősegítése érdekében jól látható helyeken, jól olvasható figyelemfelhívó információs jelzéseket helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést képrögzítést is lehetővé tesz.

Az érintettek a megfigyeléssel érintett területekre való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön.

Társaság az Adatvédelmi - Kezelési Szabályzatának elválaszthatatlan részét képező (TÁJÉKOZTATÓT) kifüggeszti annak érdekében, hogy az érintettek még a megfigyelt területre való belépés előtt tudomást szerezhessenek a kamerák alkalmazásáról.

A kamerák látószöge nem irányul közvetlenül a munkavállalók, ügyfelek (érintettek) magánjellegű tevékenységének vagy viselkedésének ellenőrzésére, megfigyelésére.

A részletes „TÁJÉKOZTATÓ” a Társaság telephelyén, az ügyféltérben, illetőleg az ügyvezető irodájában kerül elhelyezésre kifüggesztésre és így kerül az érintettekkel közlésre.

A kamerák pontos elhelyezkedését, annak megfigyelési területével és látószögével együtt a tájékoztató leírás rögzíti azzal, hogy a kamerák és annak látószöge közterületre nem irányul. Fent említett leírás a Társaság hatályos Adatvédelmi-kezelési szabályzatának, illetve a munkahelyi kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló „Tájékoztató” elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Ez „TÁJÉKOZTATÓ” tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényét, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a kihelyezett kamera helyéről, célterületéről, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

Az érintett önrendelkezési jogának sérelme esetén a 2011. évi CXII. tv. 22.§, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT - vonatkozású szöveg) (a továbbiakban: EU Rendelet) alapján bírósághoz fordulhat. Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet, arra történő hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

III. AZ ADATVÉDELMI-KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT FŐBB ALAPFOGALMAK:

Szabályzat alkalmazására irányadó fogalom meghatározásokat a hivatkozott EU Rendelet 4. cikke tartalmazza.

Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1)       személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2)       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3)       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4)       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5)       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6)       adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

7)       Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

8)       Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

9)       A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

10)     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

11)     Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

12)     Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

13)     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL 3. §. ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT FOGALMAK A MAGYAR JOGGYAKORLATBAN:

1)       érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2)       azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3)       személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

4)       különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

5)       bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

6)       közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7)       adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8)       nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9)       adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10)     adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

11)     EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12)     harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

IV. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

1)   Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli (kezelheti) a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát).

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése szerződés és kapcsolattartás céljából

A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli.

Az e pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a felek között nem jött létre írásba foglalt szerződés, de a jogviszonyban kapcsolattartás, vagy a szerződési jogok és kötelezettségek gyakorlása során – a partner által megnevezett más személyek is eljárnak.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezetői, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és vagy adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés vagy a kapcsolattartói minőség megszűnését követő 5 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt (az első kapcsolatfelvételkor) közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

 

2)   Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

Az Adatkezelő a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy a szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját, kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, azonosítója.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,

Jogalapja: jogos érdek jogcíme, az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezetői, a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és vagy adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

3)   Egyéb kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő az általa feltüntetett e-mail címre beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

Amikor Ön a Társaság ügyvezetőjével vagy munkatársaival folytat kommunikációt e-mailben, telefonon vagy személyesen, akkor mi személyes adatokat gyűjthetünk be Öntől, amilyen pl. neve, telefonszáma, e-mail címe és a kapcsolat felvételi adatai. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy segítséget nyújtsunk az érintett számára.

q  Az adatkezelés célja: A nevének, címének, e-mail címének, telefonszámának kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, illetve a szerződés teljesítése és a számlázás nehézségek, problémák vagy késedelem nélküli legyen. Az érintett személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután érintett felvette a kapcsolatot Társaságunkkal, mi az érintett megkeresésére válaszolhassunk. A kapcsolatfelvétel történhet egy már megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint szerződéskötést megelőzően.

q  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

q  A kezelt adatok köre: név, telefonszáma, email cím, valamint más, önként megadott személyes adat és a kapcsolatfelvétel adatai.

q  Az adatok törlésének határideje: Az ajánlatadás esetén (amennyiben szerződés nem jön létre) az adatkezelés ideje az ajánlat érvényességét követő 1 év.

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A szerződött fél kapcsolattartójának/érintettjének hozzájárulása, amelyet a vele történő kapcsolattartás érdekében megismer és elfogad.

A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjain alapul.

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

A szerződött fél természetes személy érintettjének/kapcsolattartójának adatait addig kezeljük, ameddig az érintett személy önkéntes törlési kérelme nem érkezik meg, vagy az adatainak törlését nem kéri, illetve az elévülés idejéig.

 

VII. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN ÉS TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a honlapos adatkezelés technikailag is megfeleljen e szabályoknak.

Az érintett honlapok megnevezése:

https://www.pappbutorhazak.hu/

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Látogató: az a természetes személy, aki böngészés során a honlapra lép.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikével kapcsolatba lép a vállalkozással, megadja a személyes adatait, igénybe veszi a honlap szolgáltatásait.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A https://www.pappbutorhazak.hu/ (a továbbiakban: „honlap”) a honlapon történő látogatás során úgynevezett cookie-t, azaz sütiket helyez el az Ön számítógépén (eszközén).

A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásairól.

A cookie-k használatára első sorban azért kerül sor, hogy a honlapunk minél hatékonyabban szolgálja ki ügyfeleink igényeit.

A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. 

A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Ön önkéntes hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet Ön a honlapunk látogatása során megjelenő „cookie tájékoztató” elfogadásával ad meg a számunkra.

A honlapunk az alábbi cookie-t használja (tárhely-szolgáltatónk tájékoztatása szerint):

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer általános, munkamenet (session) sütik

igényel

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása, bejelentkezéshez, vásárláshoz

munkamenet idejére, böngésző bezárásáig, maximum 20 napig

 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével (vagy a megjelölt időtartam után), illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődhet a számítógépéről.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

De, tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a cookie-k/sütik használatának mindenkori ellenőrzésére, tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban.

Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

További adatkezelések

A Társaság nem végez

ü  Telefonos ügyfélszolgálati feladatokat

ü  Profilalkotási tevékenységet

ü  Hírlevél küldést az érintettek részére

ü  Direct marketing tevékenységet

ü  Automatizált döntéshozatali feladatokat

ü  Külföldre történő adattovábbítást

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Hatósági megkeresésre / Adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok okmányok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az ADATKEZELŐT.

ADATKEZELŐ a hatóságok részére (amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte) személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés

 

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook (a továbbiakban: közösségi oldal) oldalon van jelen.

 

A Facebook oldal elérhetősége:

https://www.facebook.com/pappbutorhazakkft

 

ü  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon.

ü  Az adatkezelés célja: A közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, népszerűsítése.

ü  Kezelt adatok köre: A közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

ü  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon a EU rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján.

ü  Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videó felvételeket is közzé tehet, különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

ü  Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a szolgáltatási tevékenység területén készült nem a Társaság által készített fényképfelvétel(ek) megjelenhetnek más nem a vállalkozás által kezelt közösségi oldalon, de ezek további felhasználásért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Adatkezelő tájékoztatást ad:

Az adatkezelése nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapon található hivatkozás vezet.

A Társasághoz kapcsolható közösségi oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

A Társasághoz kapcsolható közösségi oldalán a látogatók által önként közzétett személyes adatokat a vállalkozás nem kezeli.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a vállalkozás előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a közösségi oldalon a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

A Társasághoz nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A Facebook látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A szabályzat azon információkat határozza meg, amelyeket a Facebook, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása céljából kezelnek.

Adatkezelési tájékoztató elérhető:

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Kapcsolatfelvétel a Facebook adatvédelmi tisztviselőjével:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen adatokat gyűjtenek, miért, illetve az érintett hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait.

 

VIII. TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A tárolt adatokat papír alapon vagy/és elektronikus formában kezeljük, az elektronikus adatállományt nem kapcsoljuk össze más adatállományokkal, nincs automatizált döntéshozatalra lehetőség és profilalkotást sem végzünk a tárolt adatok alapján.

 

IX. AZ ADATKEZELÉS SORÁN MEGŐRIZZÜK

 

ü  a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor az arra jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

ü  a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

ü  a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

X. A TÁROLT ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

 

Az adatokat az adatkezelő, annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem tesszük közzé, harmadik személyek számára, harmadik országnak és nemzetközi szervezetnek nem adjuk át.

Az érintett munkavállalók megfelelő Titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek.

 

 

XI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

ü  A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 15. Cikk)

ü  A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 16. Cikk)

ü  A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA (EU Rendelet 7. Cikk (3) Bekezdés)

ü  A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (EU Rendelet 17. Cikk)

ü  A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG (EU Rendelet 18. Cikk)

ü  AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGA (EU Rendelet 20. Cikk)

ü  A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG (EU Rendelet 21. Cikk)

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az érintett (felhasználó) kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

XII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer -DPO) kijelölése

A Társaság adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki a Rendelet 37. cikkében meghatározott esetekben.

Erre figyelemmel jelenleg a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése az ügyvezetők hatáskörébe tartozik.

XIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTŐ LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön az Adatkezelő felé helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi az Ön (érintett) kérelmét nem teljesítettük, jogosult Ön a felügyeleti hatósághoz fordulni.

Ha bármilyen problémája merül fel, vagy jogainak megsértését tapasztalja, forduljon az adatkezelőhöz fent megadott e-mail címen vagy telefonon.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

 

XIV. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ELÉRHETŐSÉGEI:

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

* Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: [email protected],

Honlap: https://naih.hu,

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

 

PAPP BÚTORHÁZAK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELŐ